đúc tra

  http://www.gmkvalves.com/uploads/Casting-Dimension-Checking.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Casting-Dimension-Checking-2.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Casting-Visual-Check.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Visual-Checking.jpg

Trong quá trình kiểm tra

  http://www.gmkvalves.com/uploads/Cryogenic-Treatment.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Dimension-Inspection.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Dye-Penetrate.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Hardness-Test.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Magnetic-Particle-Inspection.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Parts-Dimension-Check.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/PMI.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Ultrasonic-Test.jpg

Kiểm tra cuối cùng

  http://www.gmkvalves.com/uploads/Anti-Static-Test.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/High-Pressure-Gas-Test.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Hydraulic-Inspection.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Low-Fugitive-Emission-Test.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Packing-Inspection.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Painting-Dry-Film-Thickness-Test.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Pneumatic-Air-Test.jpg
  http://www.gmkvalves.com/uploads/Valves-Torque-Test.jpg

TRUY VẤN CHI TIẾT *

TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
 • Captcha